English Deutsch French 

..:: Zapomenuté heslo ::..
POFIL.CZ    Obchodní podmínky     Poštovné a balné    Slevy    Stupně zachovalosti    Links    Registrace   
S H O P
VYHLEDAT ..
 
S H O P ..
ANTIKVARIAT (7664)
Svaté obrázky (153)

Krajkové (8)
ostatní (100)
před rokem 1900 (2)
soubory - partie (43)
ODVĚTVÍ OBCHODŮ ..
POHLEDNICE
ANTIKVARIAT
FALERISTIKA
FILATELIE
OBALY NA POHLEDNICE A MINCE


My items on eBay

Aukro.cz


Krajkové (8)
ostatní (100)
před rokem 1900 (2)
soubory - partie (43)
Datum vložení | Cena | Název | Kód zboží | Počet zobrazení |
256999 INFO INFO Vzpomínka na svatou zpověď ve Staré Boleslavi.
Vzpomínka na svatou zpověď ve Staré Boleslavi.
0.20 EUR
5.50 CZK
0.28 USD
Před nákupem se musíte přihlásit
256926 INFO INFO Vezměte a jezte: toto jest tělo mé.
Vezměte a jezte: toto jest tělo mé. Mat.26,26.
0.20 EUR
5.50 CZK
0.28 USD
Před nákupem se musíte přihlásit
256931 INFO INFO Upomínka na 50leté zlaté jubileum kněžské Mons.Fr.Seyvalter.
Upomínka na 50leté zlaté jubileum kněžské, které rodák brandýsský Mons.Fr.Seyvalter, pap.taj.komoří, skutečný nesídel.kanovník starob.král.kolleg.kapituly na Vyšehradě,bisk.kons.rada a notář,předseda Útulny slepých dívek na Kampě v Praze,emer.arcikněz,bisk.vikář a prvoděkan v Sedlici,okr.Blatná v neděli dne 21.července 1929 oslavil svou sekundiční mší svatou u téhož oltáře Páně v Brandýse n.L., u něhož svou primiční mši svatou před 50ti lety Pánu Bohu obětoval. Cesty své oznámil jsem Tobě a vyslyšels mne. Hospodine,když jsem soužen býval,volal jsem a vyslyšels mne.
0.20 EUR
5.50 CZK
0.28 USD
Před nákupem se musíte přihlásit
188890 INFO INFO Tvým býti chci na vždycky ó Spasiteli můj!
Tvým býti chci na vždycky ó Spasiteli můj! - Na památku mše sv. 8. XI. 1909
2.00 EUR
55.00 CZK
2.80 USD
Před nákupem se musíte přihlásit
256954 INFO INFO Toť jest chléb, kterýž s nebe sstoupil.
Toť jest chléb, kterýž s nebe sstoupil. Kdo jí chléb tento,živ bude na věky. Jan 6,59.
0.20 EUR
5.50 CZK
0.28 USD
Před nákupem se musíte přihlásit
188798 INFO INFO Ten věnec v odměnu jen tomu je, kdo Tebe....
Ten věnec v odměnu jen tomu je, kdo Tebe, Pane, vroucně miluje. - Upomínka na slavnost vzkříšení na hřbitovech Olšanských 24. 6. 1906
1.00 EUR
27.50 CZK
1.40 USD
Před nákupem se musíte přihlásit
188704 INFO INFO Svatý Václav
Svatý Václav - 100 letá památka slavnosti budoucího z mrtvých vstání na hřbitovech staro- a novoměstských v Olšanech
1.00 EUR
27.50 CZK
1.40 USD
Před nákupem se musíte přihlásit
256929 INFO INFO svatý
svatý
0.20 EUR
5.50 CZK
0.28 USD
Před nákupem se musíte přihlásit
256941 INFO INFO svatý
svatý
0.20 EUR
5.50 CZK
0.28 USD
Před nákupem se musíte přihlásit
256967 INFO INFO svatý
svatý
0.20 EUR
5.50 CZK
0.28 USD
Před nákupem se musíte přihlásit
256968 INFO INFO svatý
svatý M.Roßmann. GFCHKM. Chce-li kdo za mnou přijíti,zapři sám sebe a vezmi kříž svůj a následuj mne. Mat.16.
0.20 EUR
5.50 CZK
0.28 USD
Před nákupem se musíte přihlásit
256973 INFO INFO svatý
svatý
0.20 EUR
5.50 CZK
0.28 USD
Před nákupem se musíte přihlásit
257000 INFO INFO svatý
svatý
0.20 EUR
5.50 CZK
0.28 USD
Před nákupem se musíte přihlásit
188812 INFO INFO Svatý
Svatý - Památka na mši svatou v chrámu Páně sv. Václava v Obřanech, dne 25. července 1909
2.00 EUR
55.00 CZK
2.80 USD
Před nákupem se musíte přihlásit
256985 INFO INFO svatí
svatí
0.20 EUR
5.50 CZK
0.28 USD
Před nákupem se musíte přihlásit
256995 INFO INFO svatí
svatí
0.20 EUR
5.50 CZK
0.28 USD
Před nákupem se musíte přihlásit
256945 INFO INFO Svatá Terezie.
Svatá Terezie, panna řeholnice. Ctihodná a Církvi Boží slavená panno klášternice! Z jakého pramene čerpala jsi silnou víru v Boha Otce,svou andělskou lásku k Bohu Synu, a svou moudrost křesťanskou a nadzemské světlo Ducha Svatého? Stálá modlitba, horlivé rozjímání o tajemstvích Božích, vzývání Matky Boží a všech Svatých a Světic Božích před posvátným křížem Kristovým:to vše bylo nevyvažitelným zdrojem svatosti Tvé. Syn Boží roznítil svatou láskou Svou, lásku v panenském srdci Tvém. Oroduj za nás v nebi, bychom i my láskou křesťanskou roznícení ctnostně žili a svatě umřeli. Pro téhož Krista Pána našeho.Amen. B.M.K.
0.20 EUR
5.50 CZK
0.28 USD
Před nákupem se musíte přihlásit
256925 INFO INFO Svatá Rodina. Del Sarto.
Svatá Rodina. Del Sarto. Požehnej o Pane Bože našemu domácímu krbu, nechť spokojenost a laskavost v něm mile září.
0.20 EUR
5.50 CZK
0.28 USD
Před nákupem se musíte přihlásit
256982 INFO INFO svatá
svatá.Mysli na svou duši celý život!Bůh nedává obyčejně v poslední chvíli milost obrácení těm,kdož Bohem celý život pohrdali.V náhlém nebezpečí smrti,není-li možno zpovídati:Jediná záchrana pro blažený život posmrtný je lítost dokonalá,t.j.bolest nad hříchy a odpor k nim ne z bázně před tresty,ale z lásky k Bohu.Není potřebí slz,avšak nestačí pouhá slova,nýbrž je nutno k Bohu se obrátit,chtít nápravu života s ohledem na Boha:Bože můj,v Tebe věřím a lituji,čím jsem zarmoutil Tebe,svého nejlepšího otce,od něhož mám všechno dobré...Vícekrát se to nestane!Tímto se zachrání i pohan.Pokřtěný může i takto:Můj Ježíši,bolí mne,čím jsem zarmoutil Tebe,svého Spasitele,svého nejlepšího Přítele,který za mne dal život.Pomoz mi ku pravému křesťanskému životu!Můj Ježíši milosrdenství!Tímto povzdechem může katolík při náletu získat plné odpuštění časných trestů,zbývajících po odpuštění hříchů,vykoná-li jej s lítostí dokonalou.S církevním schválením.
0.20 EUR
5.50 CZK
0.28 USD
Před nákupem se musíte přihlásit
256942 INFO INFO Sv.Václav.
Sv.Václav. Uctění sv.Václava, vévody a patrona českého. O Bože, nebeský otče! tys nám dal sv.Václava, vévodu a syna křesťanského knížete Vratislava a pohanské matky Drahomíry, v lůně vlasti naší zroditi, vychovati a vévoditi, aby nám Čechům učiněn byl vzorem a příkladem ctnosti, kteráž neklesla ani příkladem nehodné matky,ani nádherou dvorského života,ani násilím odpůrníků,jimiž nebe pomstou hrozilo a posléz vévodskou korunu v mučednickou proměnilo. O Bože, shlédni i na nás, a propůjč nám milosti, abychom krásné ctnosti svatého vévody našeho věrně následovali, svěřené nám dítky k bázni a lásce své vedli, pokoru, nábožnost a čistotu do srdce jejich kladli, chudým dobře činili, tebe pak, ó Pane na nebesích, tak ctili,chválili a skutky velebili, až nám udělíš koruny slávy s naším milým patronem na věčnosti. Amen.
0.20 EUR
5.50 CZK
0.28 USD
Před nákupem se musíte přihlásit
256927 INFO INFO Sv.Václav
Sv.Václav. Církevní modlitba k sv.Václavu. Modleme se: Bože, jenž jsi svatého Václava palmou mučednictví z pozemského knížectví do slávy nebeské přenesl, na jeho přímluvy nás ode všeho protivenství ochraňuj a ze společenství s ním nám se radovati popřej. Skrze Krista. Pána našeho. Amen. S církevním schválením.
0.20 EUR
5.50 CZK
0.28 USD
Před nákupem se musíte přihlásit
256969 INFO INFO Sv.Václav
Sv.Václav. K.Škréta. Jubilejní obrázky Svatováclavské 929-1929.V upomínku na svou Instalaci v památném chrámu Páně sv.Kosmy a Damiána ve Staré Boleslavi dne 27.dubna 1930 věnuje kanovník Boh.Stašek, poslanec a předseda Čsl.strany lidové v Čechách.
0.20 EUR
5.50 CZK
0.28 USD
Před nákupem se musíte přihlásit
256980 INFO INFO Sv.Václav
Sv.Václav.Modleme se k sv.Václavu!Koruna zdobila hlavu tvou na zemi,chloubo vlasti České sv.Václave!Vyzdvihni nad námi ó svatý Kníže!svůj vítězný praporec a chraň svojí přímluvou u Boha Všemohoucího svoji milou vlast a všecky ty,z jejichžto úst ona sladká řeč k nebi zaznívá,kterouž jsi se ty k Ochránci všech vlastí modlíval.Zastaň svůj věrný lid,chraň svůj národ ode všeho zlého,a nedej ho vymazati z knihy věčného života.Sv.Václave oroduj za nás!Amen.
0.20 EUR
5.50 CZK
0.28 USD
Před nákupem se musíte přihlásit
256947 INFO INFO Sv.Regina Alesijská.
Sv.Regina (Rynka)Alesijská. Jak anděl byla nevinná, ta něžná dívka-Regina. Do hrobu se matka brala, sotva Rynce život dala:otec dal ji na venkově na výchovu hodné vdově:nevyzradilť nikdo na ní, že se Bohu Kristu klaní. Otec domů vzal si děvu a dal průchod svému hněvu:Chceš-li v domě míti místa,odřekneš se Boha Krista! Rynka Krista nezradila,k pěstounce se navrátila.Ovce pásla,pěla chvály svému Choti,Kristu Králi:nezmohla ji muka perná,zůstala vždy Kristu věrná,až pak sličná panna svatá mečem břitkým byla sťata. B.M.Kulda.
0.20 EUR
5.50 CZK
0.28 USD
Před nákupem se musíte přihlásit
256977 INFO INFO Sv.Korona
Sv.Korona
0.20 EUR
5.50 CZK
0.28 USD
Před nákupem se musíte přihlásit


Zobrazena strana: 1 .

1   2   3   4   5   6   >> +5